KEURUUN SEUDUN KENNELKERHO RY.SÄÄNNÖT

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Keuruun Seudun Kennelkerho ry. ja senkotipaikka on Keuruun kaupunki.

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jaylläpitää koiraharrastusta paikkakunnalla.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistysjärjestää koulutuksia, näyttelyitä ja koetoimintaa.

 

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon eläinsuojelulain määräykset.Yhdistys hankkii varoja toimintansa mahdollistamiseksi perimällä jäsenmaksuja.Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä,arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyson oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteääomaisuutta.

 

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyyyhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka on yhdistyksen varsinaisenjäsenen avio/avopuoliso tai häneen läheisessäsukulaisuussuhteessa ja asuu samassa osoitteessa.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksenesityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäinhuomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan jakunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitäkirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamallaerosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen onjättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättäne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai onmenettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanutyhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittujajäsenyyden ehtoja.

 

Eronneella jäsenellä tai erotetulla jäsenellä ei oleoikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

 

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksunja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous kummallekinjäsenryhmälle erikseen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksajäsenmaksua.

 

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluuvuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekäkaksi varajäsentä.

 

Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi onvuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi onkaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekäottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muuttarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kunvähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet senjäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessätasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksenvuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennenvuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsaviimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksenmääräämänä päivänä tammi-helmikuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niinpäättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintäänkymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukseltaerityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettäväkolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä onesitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-,kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissäole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuistaäänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koollevähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä taijäsenille postitetuilla kirjeillä.

 

 

11. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

           1. kokouksenavaus

 

2. valitaankokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessakaksi ääntenlaskijaa                                  

 

           3. todetaankokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

           4.hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

           5. esitetääntilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetääntilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle jamuille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaantoimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 

8. valitaanhallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet vuosittain sekä hallituksen varsinaisetjäsenet erovuoroisten tilalle

 

           9. valitaanyksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 

           10. Valitaan yhdistykselle

koulutusvastaava

yksitai useampi lajivastaava kutakin harrastettavaa lajia kohden

yksitai useampi lehtivastaavaa

yksitai useampi nettivastaavaa

Näidenvastaavien toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

 

           11. käsitelläänmuut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asianyhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitäkirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttääkokouskutsuun.

 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisestaon tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen jäljelle jääneetvarat johonkin yhdistyksen purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksenharkitsemaan kenneltyötä edistävään tarkoitukseen.

 

Muuten noudatetaan yhdistyslakia.

 

13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.