ETUSIVU
JÄSENEKSI?
KSKK
KENTÄT
KOULUTUKSET
TAPAHTUMAT
KOKEET
TULOKSET
LINKITKEURUUN SEUDUN KENNELKERHO RY. SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keuruun Seudun Kennelkerho ry. ja sen kotipaikka on Keuruun kaupunki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää koiraharrastusta paikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutuksia, näyttelyitä ja koetoimintaa.

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon eläinsuojelulain määräykset. Yhdistys hankkii varoja toimintansa mahdollistamiseksi perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka on yhdistyksen varsinaisen jäsenen avio/avopuoliso tai häneen läheisessä sukulaisuussuhteessa ja asuu samassa osoitteessa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronneella jäsenellä tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, perhe-, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet vuosittain sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Valitaan yhdistykselle
- koulutusvastaava
- yksi tai useampi lajivastaava kutakin harrastettavaa lajia kohden
- yksi tai useampi lehtivastaavaa
- yksi tai useampi nettivastaavaa
Näiden vastaavien toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin yhdistyksen purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen harkitsemaan kenneltyötä edistävään tarkoitukseen.

Muuten noudatetaan yhdistyslakia.


13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.